Menü

Az egyház története

Az Oberwart - Felsöör-i Református Gyülekezet, Ausztria

Oberwart burgenlandi város, ahol református keresztyének élnek, római katholikus és evangélikus hivek mellett. A református gyülekezet az egyetlen Ausztriában, amely a reformáció ideje óta megszakítás nélkül fennáll. 

A gyülekezet tagjai az egykori magyar határörök leszármazottjai, kiknek ezer esztendö óta ez a hazája. Oberwart-Felsöör neve erre a múltra utal. A határörök nemesi kiváltságokkal rendelkeztek, közvetlenül a királynak tartoztak felelösséggel. A földesurak nem tudták öket az ellenreformáció idején eröszakkal sem a katholikus egyházba kényszeríteni. Az ellenreformáció viharai Oberwart felett sem vonultak át nyomtalanul. A gyülekezet eredeti templomát 1673-ban német zsoldosok eröszakkal elfoglalták és ismét katholikussá tették, annak ellenére, hogy akkoriban egész Oberwart református hitünek vallotta magát. Ebben a ma már katholikus középkori templomban, melynek tornyát a reformátusok épitették, még emlékeztet egy márványtábla a református múltra. 

Közel száz évig a gyülekezet egy fatemplomban tartotta istentiszteleteit. Ez a templom az 1681.-i Soproni Országgyülés végzése szerint, mint artikuláris templom, messze kiterjedö vidék számára az egyetlen megengedett istentiszteleti hely volt. A gyülekezet kiharcolta magának a jogot, hogy 1771-73 között, még tiz évvel II. József császár Türelmi Rendelet-e elött, a mai templomát megépíthesse. 

Ez a templom a mai Ausztria területén a legrégebbi protestáns istenháza. A gyülekezet régi parókiája 1784-ben épült és Délburgenland legrégebbi és egyik legszebb müemlékvédelem alatt álló tornácos háza. 

Az Oberwarti református gyülekezet ma mintegy 1400 tagot számlál. Az istentiszteletek magyar és német nyelven folynak. Az eredetileg tiszta magyarnyelvü gyülekezet az elsö világháború után került Ausztriához és ma az Osztrák Helvét Hitvallású Református Egyház tagja. 

Ez az egyház évszázadokon keresztül Isten iránti felelösségéböl következöen, maga vállalta és intézte sorsát, demokratikus presbiteri rendszerével példát mutatva a város késöbbi ezirányu fejlödéséhez. A gyülekezet ugyan csak egy kis diaszpora, de történelmében és jelenében nagy jelentösségre tett szert. 

Hires volt az 1600-as évektöl fennálló református iskola, melyet 1938-ban államosítottak. Fontos kulturális szolgálatot végez Burgenland egyik legrégebbi kulturális egyesülete, a Református Ifjusági Olvasókör is, mely 1889-ben alakult. Az Olvasókör nagy érdemeket szerzett a magyar kultúra ápolása és a gyülekezet kulturális élete felvirágoztatásában; keretein belül müködik a magyar könyvtár, tánccsoport, színjátszócsoport és számos kulturális rendezvény. 

Nemzetközi szinten a gyülekezet az u.n.Oberwart-Konferencia (Európai Református Lelkészek Konferenciája), valamint évtizedeken keresztül számos német- és magyarnyelvü rádió- és televizió közvetítés által messze Ausztria határain kívül is ismertté és nehéz idökben megtartó erövé vált. 

A gyülekezet élenjáró volt a felsööri egyházak közötti testvéri egyetértés, az ökumene megvalósításában. Számos közös istentiszteleti szolgálat és egyéb közös rendezvény segítette a hiveket a közös hít, az egymás megértése és megismerése útján. 

Döntö azonban a gyülekezet szivesen és világosan megbizonyított tanuságtétele Uráról, Jézus Krisztusról.